Als ondernemer heb je vast en zeker de term DGA wel al eens voorbij zien komen. Maar wanneer ben je een DGA? DGA is een afkorting die staat voor directeur-grootaandeelhouder. Het is belangrijk om te weten dat niet elke ondernemer een DGA is, sterker nog, zelfs het hebben van een eigen bedrijf betekent niet automatisch dat je een directeur-grootaandeelhouder bent. 

Vind hier je boekhouder

Wat is de definitie van DGA?

In principe is er geen algemeen aanvaarde definitie voor wat iemand een DGA maakt. Wel zijn er een aantal zaken waar de meerderheid het over eens is. In het algemeen wordt iemand als een DGA gezien als deze:

 • De directeur is van een bv of nv; en
 • Van die bv of nv een groot deel van de aandelen bezit (> 5%)

Als je eigenaar bent van een eenmanszaak, of vennoot bent in een VOF, dan ben je dus geen DGA. Dit komt doordat een bv of nv als een losstaand rechtspersoon wordt gezien. Als DGA ben je dus in dienst van deze rechtspersoon en ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor de eventuele schulden van het bedrijf.

Heb je een eenmanszaak of VOF en overweeg je om de overstap te maken naar een bv? Lees dan ons handige artikel over hoe je dit het beste kunt aanpakken!

Vind hier je boekhouder

Is een directeur-grootaandeelhouder dan nooit aansprakelijk?

Het antwoord op deze vraag is zowel ja als nee. De DGA is in principe niet aansprakelijk voor de schulden van de bv of nv, maar het gebeurt wel vaak dat een DGA privé meetekent voor bijv. grotere leningen. In die zin is de DGA dus wel deels aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Ook kan een DGA aansprakelijk gehouden worden als er beslissingen zijn gemaakt die in strijd zijn met goed bestuur. Onder onbehoorlijk bestuur valt bijvoorbeeld het niet deponeren van de jaarstukken, het niet (goed) bijhouden van de administratie, en het ongunstig vervreemden van bedrijfsmiddelen.

Je kunt dus aansprakelijk worden gehouden als DGA in de onderstaande situaties:

 • Te zware contracten aangaan waarvan van tevoren duidelijk was dat de onderneming hieraan niet zou kunnen voldoen;
 • Het niet op tijd melden bij de Belastingdienst dat belastingen en premies niet betaald kunnen worden;
 • Het niet kunnen betalen van belastingen en premies door onbehoorlijk bestuur in de 3 voorgaande jaren;
 • Het failliet gaan van de bv door onbehoorlijk bestuur in de voorgaande 3 jaren.

Vind hier je boekhouder

Hoe zit het met de fiscale regels omtrent een DGA?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de DGA een normaal salaris moet ontvangen. Een normaal salaris is het salaris dat normaal wordt geacht voor het niveau en de duur van de arbeid van de DGA. In 2022 is dit loon standaard €48.000

Soms kunnen hiervoor uitzonderingen worden gemaakt - bijvoorbeeld als het gebruikelijk loon hoger of lager is. Als het loon voor dezelfde werkzaamheden in het algemeen hoger ligt, dan wordt het normale loon als volgt bepaald:

 • 75% van het hogere gebruikelijke loon (zolang dit hoger is dan het normale gebruikelijke loon)
 • Het loon van de meestverdienende werknemer (van een verbonden vennootschap)

Ligt het normale loon lager én kun je dit aannemelijk maken? Dan wordt het loon in de arbeidsovereenkomst vastgesteld op dit lagere bedrag. Als jij als DGA voor een start-up werkt dan is er een versoepeling van deze regeling. Je kunt in dit geval het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Dit mag je maximaal 3 jaar doen.

Het salaris dat je ontvangt als DGA, geef je bij de inkomstenbelasting aan in box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning. Daarnaast heb je als DGA een aanmerkelijk belang (aangezien je meer dan 5% van de aandelen van de bv of nv bezit). De waarde van dit aanmerkelijk belang telt echter niet mee voor het vermogen in box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Wel betaal je over het mogelijke voordeel dat dit aanmerkelijk belang je oplevert 25% belasting.

Vind hier je boekhouder

Salaris van een DGA

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) neem je een unieke positie in binnen de besloten vennootschap waar je werkzaam bent. Hoewel je formeel werknemer bent van de bv, keer je in feite je eigen salaris uit. Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan dit salaris moet voldoen om fiscale optimalisatie tegen te gaan en te zorgen dat er geen oneigenlijk belastingvoordeel wordt behaald.

Zo dient het salaris van een DGA in ieder geval het hoogste te zijn uit de volgende scenario's:

 • Het minimum dga salaris moet overeenkomen met ten minste 75% van het loon uit de meest vergelijkbare functie buiten de bv.
 • Het moet gelijk zijn aan of hoger dan het loon van de topverdiener binnen je eigen vennootschap of een aan de jouwe gelieerde vennootschap.
 • Ongeacht de bovenstaande criteria, mag het salaris van een DGA in 2023 niet lager zijn dan € 51.000.

De achterliggende reden voor deze salariseisen is de belastingstructuur van Nederland. Een DGA-salaris wordt belast in box 1, terwijl winst uit je onderneming wordt belast met het lagere belastingtarief van box 2. Door deze regelingen wil de overheid voorkomen dat DGA's hun inkomsten voornamelijk als winst uitkeren en zo minder belasting betalen.

Het is cruciaal voor een DGA om goed op de hoogte te zijn van deze eisen en bij twijfel altijd fiscaal advies in te winnen om te zorgen dat aan alle fiscale verplichtingen wordt voldaan.

Vind hier je boekhouder

Werknemerspremies en pensioen van een DGA

Als directeur-grootaandeelhouder word je door de werknemersverzekeringen niet als werknemer in dienstbetrekking beschouwd. Hierdoor hoef je geen premies te betalen, maar kun je ook geen uitkeringen ontvangen. Dit is van toepassing in de volgende situatie:

 1. Als je op de algemene vergadering meer dan 50% van de stemmen kunt uitbrengen; of
 2. Als je of jouw bloedverwanten (t/m 3e graad) samen meer dan ⅔ van de aandelen bezitten; of
 3. Als je niet tegen je wil ontslagen kunt worden, omdat daar een versterkte meerderheid van de stemmen voor nodig is die niet behaald kan worden zonder jouw stem.

Het UWV is echter wel bevoegd om hierop uitzonderingen te maken.

Qua pensioen kun je, als je meer dan 10% van de aandelen bezit, je eigen bv of nv als pensioenverzekering gebruiken. Dit wordt ook wel pensioen in eigen beheer (of PEB) genoemd. De bv hoeft dan niet te voldoen aan de strenge eisen waaraan een normale pensioenverzekeraar wel moet voldoen.

In dit geval reserveert de bv jaarlijks een bedrag voor het pensioen van de DGA. Dit bedrag kan dan worden afgetrokken van de winst. Er zit hier echter wel enig risico aan verbonden - als de winst van je onderneming in een bepaald jaar lager is, is het bedrag dat je kunt reserveren voor je pensioen ook lager. Hier moet je dus rekening mee houden. Vind je dit toch te risicovol? Dan kun je er ook voor kiezen om gewoon pensioen op te bouwen bij een reguliere pensioenverzekeraar. In dit geval betaal je gewoon een maandelijkse premie.

Vind hier je boekhouder

Verzekeringen van een DGA

Verzekeringen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) wijken af van de standaard regelingen voor werknemers. Waar werknemers in Nederland standaard zijn verzekerd voor zaken als werkloosheid (WW), ziekte (ZW) en arbeidsongeschiktheid (WIA), geldt dit niet direct voor de DGA die in dienst staat van zijn eigen besloten vennootschap.

De DGA is namelijk uitgesloten van deze werknemersverzekeringen in een aantal specifieke situaties. Wanneer hij of zij in staat is om meer dan de helft van de stemmen te beïnvloeden tijdens aandeelhoudersvergaderingen, of als hij of zij (samen met directe familie tot de derde graad) aandeelhouder is van minstens tweederde van de aandelen van de onderneming, dan valt de DGA buiten deze verzekeringen. Ook wanneer er geen mogelijkheid is voor de DGA om tegen zijn of haar wil in te worden ontslagen, is er geen standaarddekking.

Kortom, de enige situatie waarin een DGA automatisch onder de werknemersverzekeringen valt, is wanneer hij of zij slechts een minderheidsbelang in de onderneming heeft en de mogelijkheid tot ontslag bestaat.

Het is essentieel voor DGA's om zich bewust te zijn van deze nuances, aangezien zij in bepaalde omstandigheden zelf aanvullende verzekeringen moeten afsluiten om dezelfde bescherming te genieten als reguliere werknemers. Deze verzekeringen kunnen bijdragen aan financiële stabiliteit in tijden van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Ben je op zoek naar een accountant die je bv kan ondersteunen? Dien dan een aanvraag in bij Ageras en je ontvangt gratis en vrijblijvend 3 offertes die afgestemd zijn op je wensen. 

Vind hier je boekhouder

Inhoud