De volgende Gebruiksvoorwaarden, waaronder het privacybeleid, het beleid voor Intellectuele Eigendom en elke richtlijn, beleid of inhoud die op de website wordt weergegeven, vormen een bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", “u”, "uw", de "Aanbieder" ) en Ageras N.V. ("Ageras", "wij", "ons") (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Gebruiksvoorwaarden"). Door de beschikbare diensten uit de domeinen en subdomeinen van https://nl.ageras.com (de "Website") te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in wettelijk gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden en alle eraan gekoppelde informatie van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te herzien, door dit bericht of informatie eraan gekoppeld bij te werken. Tenzij anders bepaald in een dergelijke herziening, zullen de herziene voorwaarden van kracht worden wanneer ze geplaatst zijn op de Website.

 1. OVERZICHT EN DEFINITIES Ageras is ontworpen om kopers van professionele diensten zoals u in staat te stellen aan ons de bijzonderheden voor te leggen van zaken waarbij zij administratief, boekhoudkundig of advies en / of hulp nodig hebben ("Verzoeken om offertes") en antwoorden ontvangen van Accountants en Boekhouders (“Aanbieders") met vermelding van de door hen te betalen vergoedingen voor het verstrekken van dat advies en / of bijstand en eventuele voorwaarden die van toepassing zijn op deze kosten ("Offertes"). De Website bevat functies die u in staat stellen om onder meer het volgende te doen: Plaatsen van projecten, Verzoeken om offertes, Offertes accepteren, communiceren met Aanbieders, Projecten beheren en feedback geven aan Aanbieders.

Wij bieden u ook bepaalde diensten die zijn beschreven in en gelden met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder omschreven, de "Diensten"). Wij kunnen op eender welk tijdstip een of meer van dergelijke Diensten toevoegen verwijderen of wijzigen, naar eigen goeddunken en met een redelijke kennisgeving die vooraf op de Website is geplaatst.

Ageras is geen boekhoudkundig bedrijf of boekhoudkundig bedrijf en wij leveren geen administratie, boekhouding, belastingdiensten of juridisch advies. Zulke diensten worden uitsluitend door onze Aanbieders verstrekt en zij dragen volledige verantwoordelijkheid voor dergelijke diensten. U moet in ieder geval zelf informatie inwinnen over de geschiktheid van een Aanbieder voor uw specifieke Project. U dient geen Offerte te accepteren van een Aanbieder zonder dat u een dergelijke controle tot uw volle tevredenheid heeft uitgevoerd. Hoewel wij hopen dat u tevreden zult zijn over elke Aanbieder die u vindt via Ageras, dient u geen Aanbieder in te huren als u twijfels of bedenkingen heeft over de Aanbieder. We kunnen in het Ageras platform informatie opnemen die afkomstig is van Aanbieders, inclusief algemeen nieuws en informatie en profielen van individuele Aanbieders. Wij schrijven of beheren die gegevens niet en dragen geen verantwoordelijkheid tegenover u of iemand anders. Alle informatie op Ageras dient uitsluitend ter algemene begeleiding en is geen administratief, boekhoudkundig, belastingtechnisch of juridisch advies. Wees zorgvuldig als u op zulke informatie vertrouwt, omdat dit op eigen risico gebeurt.

Termen met een hoofdletter in deze Gebruikersvoorwaarden hebben de volgende betekenis:

“Account" betekent het account dat door de Website wordt aangemaakt bij inschrijving.

"Diensten" betekent, collectief, acceptatie van Aanvragen voor Offertes en het verschaffen van een platform voor communicatie en levering tussen u en Aanbieders.

"Website" betekent de wereldwijde website die wordt beheerd door Ageras op https://nl.ageras.com of een vervangende URL.

 1. REGISTRATIE A. Toelatingsvoorwaarden. Om toegang te krijgen tot de Diensten via onze Website, moet u een rechtspersoon zijn, of een persoon van achttien (18) jaar of ouder die bindende contracten mag sluiten. Om een geregistreerde gebruiker van onze Website te worden (een "Geregistreerde Gebruiker") moet u alle voorwaarden en bepalingen accepteren in, door verwijzing opgenomen in, en gekoppeld aan deze gebruiksvoorwaarden. Door een Geregistreerde Gebruiker te worden, gaat u akkoord met: (1) zich te houden aan de Gebruiksvoorwaarden en de processen, procedures en richtlijnen die in de gehele Website worden beschreven; (2) financieel verantwoordelijk te zijn voor uw gebruik van de Website en de aankoop of levering van Diensten; en (3) uw verplichtingen na te komen zoals gespecificeerd in elke Projectovereenkomst die u accepteert, tenzij dergelijke verplichtingen door de wet of de Gebruiksvoorwaarden verboden zijn. Ageras behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, aan iemand Diensten te weigeren, op te schorten of te beëindigen.

B. Registratie. U moet een Geregistreerde Gebruiker zijn om de Dienst te gebruiken u wordt geregistreerd als u een Verzoek voor een Offerte indient.

C.  Accounts en Profielen. Algemeen. Zodra u bij de Website geregistreerd bent als een Geregistreerde Gebruiker en een Offerte heeft aangevraagd, maakt de Website uw Account aan bij Ageras. U kunt een profiel bij uw Account aanmaken. Gebruikersnaam en Wachtwoord. Tijdens de registratie wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord voor het Account te kiezen. Als Geregistreerde Gebruiker gaat u ermee akkoord met en bent u volledig verantwoordelijk voor het beveiligen en handhaven van de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. U geeft Ageras toestemming om aan te nemen dat als iemand de Website gebruikt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, u dat bent of iemand die bevoegd is om voor u te handelen. U gaat ermee akkoord om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u onbevoegd gebruik van het Account vermoedt.

D. Kosten. Er zijn geen kosten voor de Cliënt om onze Website te gebruiken of een Geregistreerde Gebruiker te worden. Indien door onze tussenkomst tussen u en een Aanbieder Projectovereenkomsten tot stand komen, ontvangt Ageras hiervoor van de Aanbieder een vooraf afgesproken vergoeding.

 1. RELATIES

A.  Client en Aanbieder

 1. Offertes. U kunt een Offerte aanvragen via de Website. Wij kunnen contact met u opnemen om een verduidelijking te verkrijgen over het Verzoek om Offerte, en een dergelijk Verzoek om Offerte wordt doorgestuurd naar de Aanbieders die Ageras geschikt acht voor het betreffende project. Elk van de Aanbieders zal de gelegenheid hebben een Offerte in te dienen; met dien verstande dat de Cliënt van de door de Aanbieders aan Ageras voorgelegde Offertes slechts het aantal Offertes ontvangt dat door Ageras van tijd tot tijd wordt vastgesteld. U zult ook de gelegenheid hebben te verzoeken potentiële Aanbieders te ontmoeten alvorens een Offerte te accepteren; de vorm van de ontmoeting wordt bepaald door Ageras (en kan een audio- of videoconferentie omvatten).

 2. Acceptatie van Offerte en Projectovereenkomst. De opdracht, de aanneming en het beheer van een project zijn tussen u en elke Aanbieder. Bij aanvaarding van een Offerte gaat u akkoord met de afname, en de Aanbieder zal de Diensten en bijbehorende prestaties leveren overeenkomstig de volgende afspraken: a) enige overeenkomst tussen u en de Aanbieder inclusief het Verzoek om Offerte en de Offerte en andere voorwaarden en voorwaarden die tussen u en de Aanbieder op de Website of anderszins zijn gemaakt, (b) deze Gebruiksvoorwaarden en (c) elke dienstovereenkomst tussen u en de Aanbieder (gezamenlijk de "Projectovereenkomst"). U gaat ermee akkoord geen contractuele bepalingen aan te gaan die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het tijdig beheren, inspecteren, accepteren en betalen van diensten en afleveringen in overeenstemming met de Projectovereenkomst. De Aanbieder is verantwoordelijk voor het tijdig leveren van de prestaties en de kwaliteit van de diensten in overeenstemming met de Projectovereenkomst. U verbindt zich ertoe en gaat ermee akkoord in goed vertrouwen en eerlijk te handelen bij de uitvoering van de Projectovereenkomst.

 3. Onafhankelijkheid. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw relatie met de Aanbieder een relatie met een onafhankelijke contractpartner is. De Aanbieder verricht diensten als onafhankelijke contractpartner en niets in deze Gebruiksvoorwaarden wordt geacht een partnerschap, joint venture, agentschap of Opdrachtgever-werknemerrelatie tussen u en de Aanbieder of tussen Ageras en u of welke Aanbieder dan ook te doen ontstaan.

B. Geregistreerde Gebruikers en Ageras

 1. Algemeen. Hoewel Ageras een platform biedt voor de communicatie en het delen van documenten tussen u en Aanbieders, is Ageras geen partij in het omgaan met, het aannemen en uitvoeren van een Project tussen u en een Aanbieder. Ageras houdt geen toezicht op en garandeert niet de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de diensten of leveringen, de echtheid of nauwkeurigheid van projectvermeldingen, de kwalificaties, achtergrond of capaciteiten van Geregistreerde Gebruikers, de capaciteit van Aanbieders om diensten te verrichten, of dat een Aanbieder een Project daadwerkelijk kan of zal uitvoeren. Ageras is niet aansprakelijk voor en zal de wijze waarop een Aanbieder functioneert niet controleren en is niet betrokken bij het inhuren van, ontslaan van, nemen van disciplinaire maatregelen tegen of de arbeidsomstandigheden van de Aanbieder. Alle rechten en verplichtingen voor de aankoop en verkoop van diensten of andere leveringen gelden uitsluitend tussen u en elke Aanbieder. Behalve het Platform, levert Ageras geen materialen of gereedschappen aan welke Aanbieder dan ook om een ​​Project te voltooien. Ieder van U en de Aanbieders dienen zich uitsluitend tot elkaar te richten voor de uitvoering en levering van alle rechten en plichten voortvloeiend uit Projectovereenkomsten en alle andere voorwaarden, condities, voorstellingen of garanties die met dergelijke transacties verbonden zijn. Ageras verleent u in eerste instantie de toegang tot de Website ten behoeve van de bemiddeling bij het tot stand komen van een Projectovereenkomst tussen u en een Aanbieder. Vanaf het moment dat tussen U en een Aanbieder een Projectovereenkomst is gesloten (dan wel u of de Aanbieder reeds uitvoering geeft aan een opdracht) en u in het kader van de gesloten Projectovereenkomst gegevens deelt via de Website, is dat niet langer het geval. Vanaf dat moment verleent Ageras u uitsluitend in opdracht van de Aanbieder toegang tot de Website, een en ander ter ondersteuning door Ageras van Aanbieder bij de uitvoering van de Projectovereenkomst. Voor alle gegevens (waaronder persoonsgegevens) die vanaf dat moment verwerkt wordt via de Website, zowel door U als door de Aanbieder, geldt dat Ageras voor wat deze gegevens betreft een (sub)bewerker van de Aanbieder in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Indien u na het aangaan van een Projectovereenkomst met een Aanbieder besluit om met de Aanbieder via de Website gegevens (waaronder persoonsgegevens) te delen, vindt het delen van deze gegevens dus plaats op grond van de Projectovereenkomst tussen U en de Aanbieder en niet op grond van enige overeenkomst tussen u en Ageras. De Aanbieder is in dat geval de verantwoordelijke voor de gegevens in de zin van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving en Ageras is aldus een bewerker hiervan van de Aanbieder. Ondanks het voorgaande geldt voor u dat de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden ook voor de fase na het aangaan van de Projectovereenkomst op het gebruik van de Website van toepassing zijn.

 2. Agentschap. Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele registratie op of daaropvolgend gebruik van deze Website door een gebruiker of Geregistreerde Gebruiker kunnen niet worden uitgelegd als het tot stand brengen of impliceren van een relatie als agentschap, franchise, partnerschap of joint venture tussen u en Ageras, behalve en uitsluitend in de mate zoals uitdrukkelijk vermeld.

 3. Belastingen. Geregistreerde Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen en het daarvan aangifte doen. U gaat ermee akkoord dat u zich zult houden aan alle toepasselijke nationale en federale belastingverordeningen, belastingvoorschriften en gewoonterecht. Voor zover van toepassing, dientn u BTW te betalen over betalingen aan Aanbieders.

 4. Aanvullende projecten. U erkent en stemt ermee in dat Ageras zijn Platform en de Website beschikbaar stelt voor toekomstige Projecten die onafhankelijk van elkaar zijn aangegaan tussen u en de Aanbieder ("Nieuwe Projecten").

 5. TERMIJN; BEËINDIGING EN OPSCHORTING

A. Deze Gebruiksvoorwaarden worden als overeenkomst van kracht zodra u de Website gebruikt en zullen gelden totdat uw Account door u of Ageras wordt beëindigd, op de wijze zoals dat is geregeld in de bepalingen van deze paragraaf.

B. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, kan elke partij de overeenkomst die door deze Gebruiksvoorwaarden wordt gevormd, te allen tijde opzeggen door kennisgeving aan de wederpartij. In dat geval wordt uw Account automatisch beëindigd en zal Ageras de verdere diensten uitvoeren die nodig zijn om een ​​transactie tussen u en een andere Geregistreerde Gebruiker af te ronden. U kunt deze overeenkomst dus op elk door u gewenst moment per direct beëindigen. U kunt uw opzegging per post zenden aan het hieronder in artikel 8 genoemde adres van Ageras of per e-mail aan nl@ageras.com.

C. Elke beëindiging van een Account zal automatisch leiden tot beëindiging van alle gerelateerde profielen.

D. Zonder ons in onze andere rechtsmiddelen te beperken, kunnen wij een waarschuwing geven of uw Account of een Project tijdelijk opschorten, voor onbepaalde tijd schorsen of beëindigen en weigeren u enige of alle Diensten te leveren indien: (1) u in strijd met de letter en geest handelt van een of meer vooraarden van deze Gebruiksvoorwaarden of het hieraan gekoppelde beleid en de hierin opgenomen informatie (inclusief onze geschreven beleid en procedures die op de Website zijn geplaatst); (2) wij geen informatie die u aan ons verstrekt kunnen verifiëren of authentiseren; of (3) wij naar ons eigen goeddunken menen dat uw handelingen kunnen leiden tot wettelijke aansprakelijkheid voor u, onze Geregistreerde Gebruikers of voor Ageras, of in strijd zijn met de belangen van de Website. Zodra uw Account voor onbepaalde tijd is geschorst of beëindigd, mag u de Website niet blijven gebruiken onder hetzelfde Account, een ander Account, of zich registreren onder een nieuw Account.

E. Bovendien kunnen schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden leiden tot vervolging in de ruimste zin van de wet en kunnen deze leiden tot bijkomende boetes en sancties.

F. Als uw account om welke reden dan ook beëindigd is, heeft u mogelijk geen toegang meer tot gegevens, berichten, bestanden en ander materiaal dat u op de Website bewaart. U bent er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat u de beschikking heeft over een back up van deze data, berichten, bestanden en andere materialen en voorstellen. Ageras is gerechtigd deze te verwijderen/vernietigen na het eindigen van uw Account. Ageras zal u twee weken van tevoren berichten dat zij tot verwijdering/vernietiging hiervan zal overgaan.

 1. PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID.

A. Uw gebruik van de Website en de daarbij en daarin geleverde diensten zijn onderworpen aan de condities van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Ageras. Het is uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid van Ageras dat als verwijzing is opgenomen te lezen, en wij raden u aan het privacybeleid te lezen en een kopie ervan voor uzelf af te drukken. Het Privacybeleid is op de Website geplaatst en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Helaas kunnen we u niet verzekering dat er geen openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens zal zijn op manieren die niet worden beschreven in het Privacybeleid. We kunnen wettelijk verplicht zijn informatie te verstrekken aan overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties of derden bij dagvaarding, en u machtigt ons informatie bekend te maken waarvan wij menen dat dit, naar ons eigen goeddunken, noodzakelijk of passend is.

B. Het uploaden naar de Website van bijzondere persoonsgegevens (in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden. Hieronder vallen ook kopieën van een paspoort of van andere identificatiebewijzen. Onder uploaden wordt tevens verstaan het vermelden van bijzondere persoonsgegevens via welk communicatiekanaal van de Website dan ook.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM.

A. Content Ageras. Uw gebruik van de Website en de daarbij en daarin geleverde diensten zijn onderworpen aan de condities van deze Gebruiksvoorwaarden en het beleid voor het Intellectuele Eigendom van Ageras. Het is uw verantwoordelijkheid om het beleid voor het Intellectuele Eigendom van Ageras dat als verwijzing is opgenomen te lezen, en wij raden u aan dit beleid voor het Intellectuele Eigendom te lezen en een kopie ervan voor uzelf af te drukken. Het beleid voor het Intellectuele Eigendom is op de Website geplaatst en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

B. Content Geregistreerde Gebruiker.

 1. Uitsluitend uzelf bent verantwoordelijk voor informatie die op onze Website wordt geplaatst, waaronder maar niet beperkt tot (a) audio-, video- of fotografische inhoud (gezamenlijk "Multimedia Content") en (b) elk bericht of elke vermelding in een openbaar berichtgebied via een e-mailfunctie of via de feedbackfunctie van Ageras (gezamenlijk "Niet-Multimedia-Content") en (c) andere persoonlijke inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw biografie, werkgeschiedenis en werkproduct geleverd aan een andere Geregistreerde Gebruiker, waaronder Bedrijven ("Persoonlijke inhoud"). U behoudt het eigendom van alle Multimedia Content en Persoonlijke Content, onder voorbehoud van de licenties die hiervoor zijn verleend.

 2. U kent hierbij aan Ageras uw rechten van Niet-Multimedia-Content toe. Op eerste verzoek van Ageras zult u onverwijld volledig, kosteloos, en onvoorwaardelijk meewerken aan deze overdracht, voor zover wet of regelgeving nadere voorwaarden stelt aan een rechtsgeldige overdracht van de Non-Multimedia-Content, ter voldoening waarvan uw medewerking vereist is. U verleent ons een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, royalty-vrij, onherroepelijk recht om alle rechten op het gebied van auteursrechten en publiciteit uit te oefenen met betrekking tot de Multimedia Content en om dergelijke Multimedia Content te gebruiken voor het adverteren voor en publiceren van Ageras producten en diensten.

 3. Uw informatie mag: a) geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendom, publiciteit of privacy; (b) niet lasterlijk zijn, smadelijk voor de handel, bedreigend of intimiderend; mag niet (c) obsceen zijn, onfatsoenlijk of pornografie bevatten.

 4. Wij keuren informatie die door geregistreerde gebruikers is geplaatst niet zonder meer goed en wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke informatie die op de Website wordt geplaatst, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie die over u wordt geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, actie te ondernemen ten aanzien van de informatie die op de Website is geplaatst, waarvan wij van mening zijn dat deze niet relevant is, inclusief maar niet beperkt tot het opzeggen van uw Account. Wij kunnen echter geen controle uitoefenen op, en doen dit ook niet, de informatie die u verstrekt of die andere Geregistreerde Gebruikers of andere leveranciers van content verstrekken en die via ons systeem beschikbaar is.

 5. VERTEGENWOORDIGINGEN, DISCLAIMERS, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN

A. Vertegenwoordigingen en Garanties. U staat in voor, waarborgt en gaat akkoord met het volgende:

 1. u zult geen toegang geven tot een Account anders dan aan gebruikers die bevoegd zijn om namens de Geregistreerde Gebruiker te handelen en alleen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

 2. u bent volledig aansprakelijk zijn voor enige actie van een gebruiker die uw Account gebruikt.

 3. u zult niet uw Account, gebruikersnaam of wachtwoord van een andere Geregistreerde Gebruiker gebruiken van wie u geen uitdrukkelijke toestemming hebt om deze te gebruiken.

 4. u zult niet aan derden die niet bevoegd zijn toestaan ​​uw Account op enig moment te gebruiken.

 5. geen apparaat, software of procedure te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, robots of ontkenningsaanvallen, die bedoeld zijn om de werking van de Website of enigerlei transactie die wordt uitgevoerd via de Website te beschadigen of te verstoren.

 6. geen systeem, gegevens of persoonlijke informatie van de Website te onderscheppen of te onteigenen.

 7. geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de website-infrastructuur legt, met inbegrip van maar niet beperkt tot "spam" of andere dergelijke ongevraagde massale e-mailtechnieken.

 8. dat u het recht hebt en de bevoegdheid om de Gebruiksvoorwaarden aan te gaan en met toepassing daarvan zaken te doen.

 9. dat u de Website uitsluitend gebruikt voor het aangaan van een bonafide zakelijke transactie met andere Geregistreerde Gebruikers.

 10. dat u de Website niet gebruikt om iemand of een entiteit te bedriegen of te misleiden, met inbegrip van, zonder beperking, Ageras of een Geregistreerde Gebruiker.

 11. dat u de Website niet zult gebruiken om een ​​wet of regelgeving van Nederland of een internationale wet of verdrag te overtreden.

B. Garantie Disclaimer. DE DIENSTEN DOOR ONS GELEVERD WORDEN VERSTREKT ZOALS BESCHIKBAAR (“AS IS”), EN ZONDER ENIGE GARANTIES OF VOORWAARDEN (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK, STATUAIR OPGENOMEN OF ANDERS IN DE WET OF UIT HET VERLOOP VAN HANDEL OF GEBRUIK OF HANDEL). WE STAAN NIET IN VOOR EN GEVEN GEEN GARANTIES, IN WELKE VORM DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, IDENTITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN EEN DERDE PARTIJ, OF OVER DE Nauwkeurigheid van de BERICHTEN die door een derde partij op de website zijn gemaakt.

C. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZIJN WE AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN ANDERE GEREGISTREERDE GEBRUIKER VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING ALS STRAF OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN BEDRIJFSKANSEN OF VERLIES VAN GOODWILL, Zelfs indien WE ZIJN INGELICHT over de mogelijkheid van dergelijke schade. NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, ZAL onze aansprakelijkheid tegenover u voor EEN handeling of CLAIM MET betrekking TOT DE VIA de website aangeboden DIENSTEN VOLGENS DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDVORM, IN GEEN GEVAL GROTER ZIJN DAN: (A) EUR 100 OF (B) HET OVEREENKOMSTIG BEDRAG VAN DE SOMMEN DIE WIJ VOOR DE DIENSTEN HEBBEN ONTVANGEN WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID BETREKKING HEEFT IN DE ZES (6) MAANDEN DIRECT VOORAFGAANDE AAN DE VASTSTELLING VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEID. DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID GELDT NIET INDIEN EN VOORZOVER EEN TEKORTKOMING OF ANDERSZINS SCHADEVEROORZAKENDE GEBEURTENIS HET GEVOLG IS VAN OPZET OF GROVE NALATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN AGERAS.

D. Algemene Vrijwaring. Als u een geschil hebt met een andere Geregistreerde Gebruiker, vrijwaart u Ageras (en onze beambten, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van claims, eisen en schade (feitelijk en consequent) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op welke wijze dan ook in verband staan ​​met een dergelijk geschil, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ageras.

F. Vrijwaring. U gaat ermee akkoord om Ageras te verdedigen, te vrijwaren van en tegen alle verliezen, kosten, uitgaven, schade of andere aansprakelijkheid die Ageras heeft geleden uit en tegen alle kosten, aansprakelijkheid, verlies, schade, oorzaak van vordering, vorderingen, eisen of actie door een derde tegen Ageras gebracht: (1) in verband met uw gebruik van de Diensten ; of (2) voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, (b) uw beslissing Offertes aan te vragen en Offertes van leveranciers accepteren; (c) een contractbreuk of andere vorderingen door Geregistreerde Gebruikers waarmee u zaken doet via de Website; (d) uw schending van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden; e) aansprakelijkheid die voortvloeit uit de fiscale behandeling van betalingen of een gedeelte daarvan; (f) nalatig of opzettelijk misdrijf door een Geregistreerde Gebruiker; (g) enige handeling of nalatigheid van u ten aanzien van de betaling van de vergoedingen aan een Aanbieder; (h) uw geschil of het in gebreke zijn een ​​factuur of een andere betaling te voldoen; of (i) uw verplichtingen tegenover een Aanbieder. Een dergelijke schadevergoeding is afhankelijk van: (i) dat wij u schriftelijk informeren over van een dergelijk vordering, eis, actie, kosten, aansprakelijkheid, verlies of bedreiging daarvan; (ii) dat wij samenwerken met u bij de verdediging of afwikkeling daarvan; en (iii) dat wij u toestaan zulke verdediging of afwikkeling te beheersen. We hebben het recht om op eigen kosten deel te nemen aan een dergelijke verdediging. Wij behouden ons het recht voor om onregelmatigheden waarvan wij op de hoogte zijn te melden aan de betreffende overheidsinstanties of anderszins.

G. Links. De Website kan links bevatten naar websites van derden die niet onder de controle of werking van Ageras vallen. Wanneer wij links aanbieden, doen we dit alleen als een faciliteit en onderschrijven wij de inhoud van een gelinkte site of een link die op een gelinkte website is opgenomen niet en zijn wij er niet verantwoordelijk voor. H. Data. U bent verantwoordelijk voor het aanmaken, de opslag en back-up van uw bedrijfsgegevens. Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele registratie voor of daaropvolgend gebruik van deze Website worden niet uitgelegd als een verantwoordelijkheid van Ageras jegens u om gegevens op te slaan, te bewaren, te behouden of toegang te geven tot enige informatie of gegevens voor een bepaalde periode.

 1. DIVERSE VOORWAARDEN

A. Naleving van de wet. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetten, regelgeving en verdragen, rekening houdend met het feit dat toegang tot de inhoud van de Website voor of door bepaalde personen of in bepaalde landen wettelijke niet toegestaan kan zijn.

B. Wijziging en afstanddoening. Ageras zal niet worden geacht een recht of rechtsmiddel onder deze gebruiksvoorwaarden te hebben gewijzigd of ingetrokken, tenzij de wijziging of afstanddoening schriftelijk is en ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Ageras. Een vertraging of nalatigheid door Ageras bij het uitoefenen van zijn rechten of remedies zal zijn rechten niet aantasten of als afstanddoening worden beschouwd. Een (gedeeltelijke) uitoefening van een recht of rechtsmiddel vormt geen beletsel voor verdere uitoefening van enig ander recht of middel.

C. Scheidbaarheid. Indien een deel van deze Gebruiksvoorwaarden niet (geheel) in stand kan blijven of uitvoerbaar is, wordt het onafdwingbare gedeelte zo veel mogelijk uitgevoerd en blijft de rest volledig van kracht.

D. Toekenning of Transfer. U zult uw rechten of verplichtingen (inclusief uw Account) onder deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen, toewijzen of delegeren aan iemand zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ageras, en elke poging om dit te doen, is nietig. Ageras is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken over te dragen.

F. Overmacht. Geen van de partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden is verantwoordelijk voor het niet nakomen of een vertraging bij de uitvoering van een eventuele verplichting onder deze voorwaarden door werkuitval, ongevallen, brand, overstroming, telecommunicatie- of internetstoring, staking, oorlog, rellen, rebellie, blokkade, overheidsingrijpen, overheidsvereisten en voorschriften of beperkingen opgelegd door de wet of andere soortgelijke voorwaarden buiten de redelijke controle van die partij. De uitoefeningstermijn wordt voor deze partij verlengd met de periode van de vertraging.

G. Opmerking. Alle mededelingen die zijn vereist of toegestaan ​​onder deze Gebruiksvoorwaarden, zijn schriftelijk en worden geacht behoorlijk te zijn gegeven indien ze persoonlijk zijn afgeleverd of door middel van voorafbetaalde telex, telefax of telegram of verzonden met eersteklas postdienst, per aangetekende of gecertificeerde post (mededelingen per telex of telefax of telegram worden geacht te zijn gedaan op de verzenddatum; mededelingen per post worden geacht tien (10) werkdagen na verzending te zijn ontvangen) op de adressen hieronder vermeld of op een dergelijk adres dat een partij schriftelijk dient op te geven. Indien aan Ageras: Naar het hieronder onder H vermelde adres. Indien aan Geregistreerde Gebruiker: Naar het adres dat verband houdt met de toegang of de logingegevens van de Geregistreerde Gebruiker.

H.  Bedrijfs- en contactgegevens Ageras N.V.

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap Kvk-nr: 64231585 Adres: Singel 250, 1016 AB Amsterdam Telefoon: 020 262 2027 E-mail: nl@ageras.com BTW nr. : NL855576959B01

I. Titels en Kopjes. De vetgedrukte kopjes in deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen ter referentie en hebben geen bindend effect.

J. Integratie. De Gebruiksvoorwaarden en alle documenten die in de Gebruiksvoorwaarden worden verwezen (inclusief de via hyperlinks beschikbaar documenten zoals beleid, richtlijn of verklaring) omvatten de volledige overeenkomst tussen u en Ageras met betrekking tot het gebruik van deze Website en vervangen alle voorafgaande afspraken tussen de partijen, alsmede eventuele tegenstrijdige of inconsistente voorwaarden op een Website die verwijzen naar of gekoppeld zijn aan de Website.

K. Voortbestaan. Paragrafen 4, 5, 6, 7 en 8 zullen om enigerlei reden ook na het beëindigen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven voortbestaan.

L. Klachten. Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van Ageras kunt u deze melden per e-mail aan nl.ageras.com of per post aan bovengenoemd adres. Wij zullen proberen uw klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Indien onverhoopt een langere beantwoordingstermijn noodzakelijk blijkt wordt een indicatie afgegeven wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Wij zullen trachten de klacht in onderling overleg met u op te lossen.

M. Toepasselijke recht en bevoegde rechter. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

U wilt misschien ook het volgende beoordelen:

Privacybeleid

https://nl.ageras.com/privacy-policy

Beleid Intellectuele Eigendom

https://nl.ageras.com/ip-policy