Wat is de schenkbelasting?

Navigatie

Een schenking doen
Een schenking krijgen
Vrijstellingen
Overige uitzonderingen
Waardebepaling van een schenking
Tarieven
Giften

Een schenking kan verschillende vormen aannemen. Bij de meest voorkomende variant bestaat de schenking uit geld of goederen, maar u kan ook bijvoorbeeld uw huis onder de marktwaarde verkopen of een lening kwijtschelden – ook dat beschouwt de Belastingdienst als een schenking.

Een boekhouder kan u helpen bij de verwerking van uw schenkbelasting en u wegwijs maken in de verschillende regels en uitzonderingen.

Vind hier uw boekhouder

Een schenking doen

De ontvanger van uw schenking betaalt geen schenkbelasting in de volgende gevallen:

- Het geschonken bedrag valt onder een vrijstelling die geldt voor de ontvanger (zie onder);

- U betaalt zélf de schenkbelasting. De ontvanger moet aangifte doen, dus u kunt met hem of haar afspreken om in het aangifteformulier aan te geven dat de aanslag naar u moet worden verstuurd. De Belastingdienst ziet dit echter ook als een schenking, dus u betaalt meer schenkbelasting dan de ontvanger. Dit noemt men “netto schenken” of “vrij van recht schenken”.

Voor de schenkbelasting beschouwt de Belastingdienst partners als één persoon. U bent partners als u getrouwd bent en een woning deelt, als u een geregistreerd partnerschap heeft of als u ongetrouwd samenwoont. Als u aparte schenkingen geeft aan personen die partners zijn, dan moet u deze schenkingen bij elkaar optellen. Dit geldt ook als u een schenking geeft aan bijv. uw dochter, en uw partner haar eveneens een schenking geeft.

Schenkingen kunnen een invloed hebben op uw erfenis en de erfbelasting die uw nabestaanden moeten afstaan. Als u overlijdt binnen 180 dagen na de schenking, betalen de ontvangers ook erfbelasting over de schenking, omdat die dan beschouwd wordt als een deel van de erfenis. Wie zowel een schenking als een deel van uw erfenis krijgt, moet aangifte doen voor zowel de schenkbelasting als de erfbelasting. De ontvanger betaalt geen erfbelasting als de waarde van de erfenis, inclusief de schenking, onder de erfbelastingvrijstelling valt, maar het is nog steeds mogelijk dat hij of zij schenkbelasting moet betalen over de schenking.

De Belastingdienst telt de schenking uitzonderlijk niet bij de erfenis als de schenker gebruikmaakte van een verhoogde vrijstelling (zie onder), of als de ontvanger inkomstenbelasting betaalt over de schenking. Schenkingen van uw werkgever worden bijvoorbeeld gezien als inkomsten uit arbeid (box 1).

Een kaartje met "Thank you" erop en bloemen in de achtergrond

Een schenking krijgen

U moet aangifte schenkbelasting doen in de volgende gevallen:

- Uw moeder, vader of beide ouders geven u een schenking hoger dan €5.428 (€5.363 in 2018);

- Iemand anders geeft u een schenking hoger dan €2.173 (€2.147 in 2018);

- U ontvangt een brief van de Belastingdienst die u verzoekt om aangifte schenkbelasting te doen.

Als de schenker niet in Nederland woont en de schenking is hoger dan €5.428 (van moeder, vader of ouders) of €2.173 (van iemand anders), dan moet u de schenking niet aangeven. Er zijn twee uitzonderingen: als de schenker een Nederlander is die minder dan 10 jaar in het buitenland woont, en als de schenker een buitenlander is die minder dan een jaar geleden is verhuisd uit Nederland.

Als de ontvanger niet in Nederland woont, maar de schenker wél, dan moet u aangifte doen als de schenking hoger is dan €5.428 (van moeder, vader of ouders) of €2.173 (van iemand anders).

Als u van dezelfde persoon meerdere aparte schenkingen ontvangt, dan moet u de waarde van deze schenkingen optellen. Dit doet u ook als uw moeder en vader u elk afzonderlijk een schenking geven – voor de schenkbelasting beschouwt de Belastingdienst ouders als één persoon, ook als ze wettelijk gescheiden zijn. Ook schenkingen van partners moet u optellen. U moet aangifte doen als het totaalbedrag van de schenking hoger is dan €5.428 (van moeder, vader of ouders) of €2.173 (van iemand anders).

Iemand overhandigt een kerstgeschenkje

Ontvang hier belastinghulp

Vrijstellingen

Uw relatie met de schenker Maximale vrijstelling 2019 (2018) Verplicht doel van de schenking Voorwaarden
(pleeg)kind €5.428 (€5.363) Vrij te kiezen Elk jaar mogen ouders hun (pleeg)kind(eren) een bedrag belastingvrij schenken. De vrijstelling geldt per kind, per schenker en per ontvanger. De Belastingdienst beoordeelt een koppel als één schenker of partner.
(pleeg)kind tussen 18 en 40 jaar* €26.040 (€25.731) Vrij te kiezen Eén keer in uw leven mogen uw ouders u een bedrag van €26.040 (€25.731) belastingvrij schenken. Deze vrijstelling vervangt dat jaar dan de vrijstelling van €5.428 (€5.363) en mag maar eenmaal gebruikt worden.
€54.246 (€53.602) Een dure studie Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer details.
€102.010 (€100.800) Een eigen woning Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer details.
Iemand anders dan uw ouders

(bijv. oom, tante, grootouders,...).
€2.173 (€2.147) Vrij te kiezen Iedereen kan gebruikmaken van deze vrijstelling. U mag als schenker meerdere belastingvrije schenkingen van €2.173 (€2.147) doen, en als ontvanger meerdere belastingvrije schenkingen van €2.173 (€2.147) krijgen.
Iemand anders dan uw ouders

(bijv. oom, tante, grootouders,...),

en u bent tussen 18 en 40 jaar oud.*
€102.010 (€100.800) Een eigen woning Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer details.

* Deze vrijstelling geldt ook als u ouder bent dan 40, op voorwaarde dat uw partner jonger is dan 40. De vrijstelling is ook nog steeds van kracht op de dag van uw 40e verjaardag.

De twee algemene vrijstellingen voor schenkbelasting zijn de volgende: als u een schenking krijgt van maximaal €5.428 (van moeder, vader of ouders) of €2.173 (van iemand anders). Deze mag u ieder kalenderjaar gebruiken. De verhoogde vrijstellingen mag u maar één keer in uw leven gebruiken. Als u deze wilt gebruiken, moet u dat aangeven in uw aangifte schenkbelasting.

Zodra de schenking een bepaald bedrag overschrijdt, betaalt u belasting op het totaalbedrag van de schenking, met aftrek van het vrijgestelde bedrag.

Overhandiging van de nieuwe huissleutels

Overige uitzonderingen

U geeft aan een een algemeen nut beogende instelling (ANBI) U betaalt geen schenkbelasting.
U geeft aan een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of een steunstichting SBBI U betaalt geen schenkbelasting.
De schenking omvat ondernemingsvermogen of aanmerkelijk-belang-delen U kunt, onder voorwaarden, een vrijstelling aanvragen.
U betaalt inkomstenbelasting over de schenking U betaalt geen schenkbelasting, maar wel loonbelasting of inkomstenbelasting.
U krijgt een schenking van een ANBI U betaalt geen schenkbelasting.
U krijgt een schenking om dringende schulden af te lossen U betaalt geen schenkbelasting.

Opgelet: de schuldeiser mag niet de schenker zijn. De schuld moet ook zodanig groot zijn dat u ze onmogelijk zonder schenking kunt betalen, zelfs niet na verkoop van al uw bezittingen.
U krijgt een schenking vanwege een natuurlijke verbintenis (er is een morele verplichting, bijv. alimentatie) U betaalt geen schenkbelasting, maar u moet wel aangifte doen.

Waardebepaling van een schenking

Dit krijgt u De waarde van de schenking is...
Geld/bankrekening De waarde van het geld op het moment dat u het ontvangt of de waarde van het bedrag op de bankrekening op het moment van overdracht.
Effecten (aandelen, obligaties, winstbewijzen of opties) De waarde van de slotkoers op de dag vóór de dag van de schenking. De waarde van effecten die genoteerd zijn aan de Euronext-effectenbeurs in Amsterdam kunt u raadplegen in de Officiële Prijscourant. Als u de waarde daar niet terugvindt, moet u uitgaan van de marktwaarde van de effecten op de dag van de schenking, ofwel het hoogste bedrag dat u er bij verkoop voor zou kunnen krijgen.
Roerende zaken (bijv. juwelen, een auto, etc.) De marktwaarde van de roerende zaken op het moment van de schenking, ofwel het hoogste bedrag dat u er bij verkoop voor zou kunnen krijgen.
Onroerende zaken (bijv. een perceel grond, een huis, etc.) De WOZ-waarde – indien het om een (vakantie)woning gaat. Die kunt u terugvinden in de WOZ-beschikking van de gemeente. Voor een schenking in 2019 (2018) mag u kiezen of u de beschikking met peildatum 1 januari 2018 (2017) gebruikt, of de beschikking met peildatum 1 januari 2019 (2018).

Voor alle andere onroerende zaken is de waarde de marktwaarde, ofwel het hoogste bedrag dat u er bij verkoop voor zou kunnen krijgen.

Als u onroerende zaken in uw bezit krijgt, moet u overdrachtsbelasting betalen: 2% voor woningen en 6% voor overige onroerende goederen. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat u zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting moet betalen. In dat geval betaalt u mogelijk minder schenkbelasting.
Iets anders Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor bijzondere gevallen.
Een schenking met verplichtingen (bijv. u moet een deel overdragen aan het goede doel) De nettowaarde van de schenking nadat aan alle verplichtingen is voldaan.

Een kroontje met parels en diamanten

Tarieven

De volgende tarieven gelden voor 2019 (2018):

Waarde schenking Tariefgroep I:

partner en (pleeg- of stief)kinderen
Tariefgroep Ia:

kleinkinderen en verdere afstammelingen
Tariefgroep II:

overigen
€0 - €124.726 (€123.248) 10% 18% 30%
€124.726 (€123.248) en meer 20% 36% 40%

Vergelijk gratis 3 boekhouders

Giften

U doet een gift als u geld of goederen schenkt aan een goed doel of als u onvergoed vrijwilligerswerk verricht. Deze kunt u aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting als u de gift schenkt aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI, een vereniging of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). U kunt een periodieke gift geven (als het vaststaat dat u elk jaar een gift geeft) of een gewone gift (als het gaat om een eenmalige gift, of als het niet vaststaat dat u meerdere giften geeft).

U doet een gift aan Periodieke gift Gewone gift
ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Culturele ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Vereniging Aftrekbaar Niet aftrekbaar
SBBI Niet aftrekbaar Aftrekbaar

Een geschenkje met een blauw lintje errond

Aangifte

U moet als schenker alleen aangifte doen als u van de Belastingdienst een brief krijgt. U kunt ook samen met de ontvanger aangifte doen via hetzelfde aangifteformulier.

U doet de aangifte schenkbelasting online. De aangifte moet binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de schenking. Als u een schenking krijgt in 2019, moet de Belastingdienst uw aangifte dus krijgen vóór 1 maart 2020. U mag zelf kiezen of u meerdere schenkingen afzonderlijk aangeeft of allemaal optelt op hetzelfde formulier.

Vervolgens krijgt u een voorlopige aanslag, die u binnen 6 weken na de vermelde datum moet betalen. Binnen die periode kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Na 1 maart in het jaar na het jaar van de schenking ontvangt u de definitieve aanslag schenkbelasting, en weet u of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen.

Ontvang gratis 3 offertes

Verwante termen

Erfbelasting, overdrachtsbelasting

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiƫle of juridische aangelegenheden - daarvoor kunt u beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat u precies zoekt, en wij sturen u zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in uw buurt.