Wat is afschrijving?

Navigatie

Wat zijn bedrijfsmiddelen?
De afschrijving berekenen
Afschrijvingssystemen
- Lineaire methode
- Degressieve afschrijving
Afschrijving van een bedrijfspand
- Berekening
Willekeurige afschrijving
- Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
- Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers

Als u de winst van uw onderneming wilt bepalen, dan moet u rekening houden met de bedrijfsmiddelen die u heeft aangeschaft - die moet u namelijk aftrekken van uw opbrengsten.

Sommige bedrijfsmiddelen kunt u als investeringen beschouwen, omdat u ze meerdere jaren gebruikt (bijv. een computer). In dat geval hoeft u vaak de kosten niet in één keer van de opbrengst af te trekken. U kunt de kosten dan verdelen over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel in kwestie gebruikt. Dit noemt men afschrijven.

Een boekhouder of accountant kan u helpen om uw bedrijfsmiddelen correct af te schrijven.

Vind hier uw boekhouder

Wat zijn bedrijfsmiddelen?

Vaste materiële activa Bijv. auto’s, machines en gebouwen
Vaste immateriële activa Bijv. vergunningen, patenten en goodwill

De afschrijving op deze activa noemt men amortisatie.

Een industriestad onder een bewolkte hemel

De afschrijving berekenen

De berekening baseert zich op het goed koopmansgebruik. Dit wil zeggen dat u uw boekhouding verzorgt op een algemeen aanvaarde manier. Deze methode moet consequent zijn: zodra u een bedrijfsmiddel op een bepaalde manier heeft afgeschreven, moet u dat het volgende jaar op dezelfde wijze doen.

Het kan wél gebeuren dat uw afschrijving uiteindelijk hoger of lager blijkt dan verwacht - bijv. wanneer uw bedrijfspand door een economische crisis in waarde gedaald is. De Belastingdienst ziet dat niet als een wijziging in uw systeem, dus die verandering qua afschrijving is toegestaan.

U moet eveneens afschrijven als uw onderneming verlies draait, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.

Opgelet!

Per jaar bedraagt de maximale afschrijving op bedrijfsmiddelen 20%. Voor goodwill is dat maximaal 10%.

Als u een bedrijfsmiddel koopt voor minder dan €450,- (excl. btw) dan moet u het bedrag in één keer van de opbrengsten aftrekken.

Ontvang gratis offertes van boekhouders

Afschrijvingssystemen

Om het bedrag van de afschrijving te bepalen heeft u de volgende 3 variabelen nodig:

Aanschafkosten aanschafprijs + aankoopkosten + installatiekosten + kosten van bedrijfsklaar maken - kortingen - subsidies
Restwaarde de waarde die overblijft nadat u het bedrijfsmiddel niet meer kunt gebruiken in uw onderneming
Gebruiksduur de vermoedelijke technische levensduur van het bedrijfsmiddel (of economische levensduur, als dat korter is)

Oogstmachine vanuit vogelperspectief

Lineaire methode

De meest voorkomende manier om de afschrijving te berekenen is de lineaire methode. Bij deze methode schrijft u elk jaar hetzelfde bedrag af:

Formule

Afschrijving per jaar = (aanschafkosten - restwaarde) / vermoedelijke gebruiksduur
Voorbeeld

U koopt een machine voor uw onderneming. De aanschafprijs was €50.000 en u vermoedt dat u de machine 8 jaar kunt gebruiken. De verkoper schat dat de restwaarde €4.000 bedraagt.

U berekent de jaarlijkse afschrijving dan als volgt: (50.000 - 4.000) / 8 = €5.750

Bij deze berekening moet u ook rekening houden met de aanschafdatum van het bedrijfsmiddel in kwestie. Als u het namelijk bijv. pas op 1 september kocht, dan is het niet logisch dat u het al voor een heel jaar afschrijft. In dat geval hoeft u dus maar voor de resterende vier maanden af te schrijven: 4/12 x €5.750 = €1.916,67.

Degressieve afschrijving

Bij deze methode vermindert het afschrijfbedrag elk jaar. U start door de afschrijving te berekenen met een vast percentage op de originele aanschafkosten, en tijdens de volgende jaren past u datzelfde percentage toe op de overblijvende restboekwaarde. U houdt dus geen rekening met de vermoedelijke gebruiksduur.

Degressieve afschrijving is alleen toegestaan als de bedrijfsmiddelen in afnemende mate voordeel leveren aan de onderneming, zoals bij machines of auto’s.

Voorbeeld

We gaan hier uit van dezelfde machine als in het voorbeeld van de lineaire methode, met een aanschafprijs van €50.000,een gebruiksduur van 8 jaar en een geschatte restwaarde van €4.000.

Deze keer kiest u er echter voor om jaarlijks een tarief van 15% toe te passen op de resterende restboekwaarde van de machine.

Afschrijving in het eerste jaar: (50.000 - 4.000) x 15% = €6.900

Afschrijving in het tweede jaar: (46.000 - 6.900) x 15% = €5.865

Etc.

Kranen op een bouwwerf

Vraag raad aan een specialist

Afschrijving van een bedrijfspand

Heeft u een pand dat u specifiek voor uw onderneming gebruikt? Dan schrijft u daarover af. De hoeveelheid is afhankelijk van het deel dat u bestemt voor uw bedrijf. Als het volledige pand in functie staat van uw firma, dan kunt u dus over het gehele pand afschrijven, etc.

De afschrijving van een bedrijfpand verloopt anders dan bij andere bedrijfsmiddelen. U moet namelijk rekening houden met de volgende zaken:

- De gebruiksduur van het pand: dit bepaalt de hoogte van de afschrijving. In het algemeen gaat men hierbij uit van een waarde tussen 30 tot 50 jaar.

- De restwaarde van het pand: de waarde die overblijft aan het eind van de gebruiksduur.

- U mag niet afschrijven over de waarde van de grond waarop het pand staat.

- Jaarlijkse afschrijving over een bedrijfspand is alleen mogelijk zolang de boekwaarde van het pand hoger is dan de bodemwaarde (50% van de WOZ-waarde).

- De afschrijving over het pand mag niet groter zijn dan het verschil tussen de boekwaarde en de bodemwaarde.

Het uitgangspunt bij deze afschrijving is de aanschafwaarde van het bedrijfspand - ofwel de koopsom, inclusief de aankoopkosten (bijv. notaris-, makelaars- en overdrachtskosten). Als u deze mag aftrekken van de btw, moet u deze exclusief opnemen in de aanschafwaarde. Heeft u geen recht op btw-aftrek? Dan gebruikt u de aankoopkosten inclusief btw.

Heeft u een agrarisch bedrijfsgebouw? Dan gelden er specifieke regels en kunt u maar beperkt afschrijven. U kunt alle regels terugvinden op de website van de Belastingdienst.

Berekening

Formule

A - R - G x 2%

A: de aanschafwaarde van (het ondernemingsgedeelte van) het pand
R: de restwaarde 
G: (een evenredig deel van) de waarde van de grond die bij het pand hoort
Voorbeeld

U heeft een bedrijfspand dat u volledig voor uw onderneming gebruikt. Voor het pand gelden de volgende waarden:

- Aanschafwaarde: €320.000
- Restwaarde: €40.000
- Gebruiksduur: 50 jaar
- WOZ-waarde: €380.000
- Bodemwaarde: €190.000 (50% van de WOZ-waarde)

Jaarlijkse afschrijving: (320.000 - 40.000) x 2% = €5.600

Stel dat de boekwaarde van het bedrijfspand nog €191.200 bedraagt. Als u hierop de jaarlijkse afschrijving van €5.600 toepast, dan daalt de boekwaarde onder de bodemwaarde. In dit geval kunt u dus maar €1.200 afschrijven. Hierna bereikt u de bodemwaarde en mag u niet meer afschrijven op het pand.

Close-up van een machine met tandwielen

Ontvang gratis offertes

Willekeurige afschrijving

In sommige gevallen mag u willekeurig afschrijven en dus zelf bepalen hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft. Zo kunt u zowel liquiditeits- als rentevoordeel behalen. Hierbij geldt wel, net als bij de normale afschrijving, dat de boekwaarde niet lager mag zijn dan de restwaarde.

Er zijn twee manieren waarmee u in aanmerking kunt komen voor de willekeurige afschrijving:

  1. Met betrekking tot milieubedrijfsmiddelen (VAMIL);
  2. Als startende ondernemer.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

U kunt door middel van de VAMIL een investering op een willekeurig moment afschrijven. Sinds 2011 is deze willekeurige afschrijving beperkt tot 75%.

Het voordeel van willekeurig afschrijven is dat u hierdoor de fiscale winst vermindert en zo ervoor zorgt dat u minder belasting betaalt in dat jaar. Dit resulteert dan weer in een rente- en liquiditeitsvoordeel. Deze regeling wordt vaak gecombineerd met de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Om gebruik te maken van deze regeling(en) moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

- U heeft een onderneming in Nederland die inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt;

- Het bedrijfsmiddel moet op de milieulijst staan;

- Het bedrijfsmiddel mag niet eerder gebruikt zijn;

- De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.

Bijkomende voorwaarden voor de MIA

- Het bedrag aan milieu-investeringen is minimaal €2.500 per bedrijfsmiddel;

- U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel niet ook energie-investeringsaftrek ontvangen.

Als u gebruik wilt maken van deze regeling(en), dan moet u dit binnen 3 maanden na de investering aangeven bij de RVO. Dan krijgt u een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding, en vervolgens verwerkt u deze regelingen in uw aangifte. De Belastingdienst beslist daarna, op basis van een advies van de RVO, of u van deze regeling gebruik mag maken.

Vrouw in een serre vol cactussen en exotische planten

Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers

Als u een startende ondernemer bent, dan kunt u zelf bepalen wanneer u bedrijfsmiddelen afschrijft die u in de startfase van uw onderneming hebt gekocht. Dit kan u een belastingvoordeel opleveren.

Uw onderneming moet wel één van de volgende rechtsvormen hebben: eenmanszaak, maatschap, commanditaire vennootschap (cv) of vennootschap onder firma (vof).

Daarnaast moet u ook voldoen aan de voorwaarden voor de startersaftrek:

- U ontvangt zelfstandigenaftrek;

- U was in de voorgaande 5 jaren minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting;

- U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek;

- Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorbije jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan gelden er twee regels voor het gebruik van de willekeurige afschrijving:

  1. U mag alleen willekeurig afschrijven op de bedrijfsmiddelen die u gekocht heeft in de jaren dat u startersaftrek kon ontvangen of in het aanloopjaar;
  2. U mag niet willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor de investeringsaftrek.

Verdient u in uw eerste jaar als ondernemer nog maar weinig, dan is het misschien niet de moeite om de investering al af te schrijven - u betaalt dan toch nog maar weinig belasting. Als u in uw eerste jaar echter veel verdient, dan kunt u beter de totale afschrijvingskosten al aftrekken. U hoeft dan minder belasting te betalen.

Vergelijk nu 3 boekhouders

Verwante termen

Belasting over de toegevoegde waarde (btw of omzetbelasting), investeren

De auteurs van Ageras geven geen persoonlijk advies met betrekking tot financiƫle of juridische aangelegenheden - daarvoor kunt u beter een boekhouder inschakelen. Laat ons weten wat u precies zoekt, en wij sturen u zo snel mogelijk - en helemaal gratis - 3 vrijblijvende offertes van boekhouders in uw buurt.