Op grond van de Gebruiksvoorwaarden is de inhoud die op deze Website beschikbaar is, waaronder, maar niet beperkt tot de informatie-inhoud; tekeningen; grafieken; schema's; afbeeldingen; ontwerpen; foto's; audio- en videoclips; software en HTML code (tezamen de “Inhoud”) is eigendom van Ageras (de “Onderneming”) en wordt beschermd door Nederlandse en internationale intellectuele eigendomswetgeving en verdragsbepalingen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de bepalingen inzake octrooirechten, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, morele rechten, know how en alle andere vergelijkbare rechten.

Onder verwijzing naar deze Policy en de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden, en tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld op de Website, gaat u er akkoord mee dat u (i) de Inhoud, of een deel daarvan, in welke vorm dan ook, niet huurt, in licentie of sublicentie verleent, verkoopt, verhuurt, overdraagt of anderszins verspreidt of bekend maakt aan derden en dat u derden geen toegang verleent tot deze Inhoud; (ii) geen producten of diensten maakt op basis van de Inhoud; (iii) geen afgeleide werken op basis van de Inhoud kopieert, wijzigt en vervaardigt; (iv) niets doet wat het volgende in gevaar brengt of dreigt te brengen (a) het genot en gebruik door een Geregistreerd Gebruiker van de Inhoud of (b) de rechten van de Onderneming of haar licentieverleners met betrekking tot de Inhoud; (iv) het gebruik, de overdracht, of beschikking over de gegevens op een wijze die concurrerend zou kunnen zijn met de bedrijfsactiviteiten van de Onderneming of de aangesloten bedrijven van de Onderneming, of (v) het gebruik van de Inhoud op enige wijze of voor enig doel dat in strijd is met deze Policy, de Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wet- en regelgeving.

Niets in deze Policy of de Gebruiksvoorwaarden geeft u de toestemming om producten of diensten te ontwikkelen, creëren of aan te bieden op basis van iets van de Inhoud op deze Website. Voor zover goedgekeurd door de Onderneming, heeft u toestemming om materialen die op deze Website beschikbaar zijn gesteld te gebruiken en te downloaden, echter uitsluitend voor uw eigen gebruik. U mag Inhoud of functies van deze Website die verkregen zijn uit het gebruik van deze Website of van functies van deze Website niet gebruiken, verspreiden, wijzigen, doorsturen of plaatsen voor openbare of commerciële doeleinden, waaronder tekst, afbeeldingen, audio of video zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het is in het bijzonder niet toegestaan om toegang tot deze materialen door te verkopen of om deze materialen te herdistribueren of herdistributie mogelijk te maken voor verkoop aan anderen. U mag auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten en eigendomsverklaringen van computeruitdraaien van materialen die op elektronische wijze benaderd zijn niet verwijderen.

U gaat ermee akkoord en erkent dat alle handelsmerken, dienstmerken, logo's, namen en tenaamstellingen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, “Ageras” en het Ageras logo (tezamen de “Merken”) op deze Website en binnen de Inhoud eigendom zijn van de Onderneming en dat deze beschermd zijn door toepasselijke handelsmerk- en auteursrechtwetgeving. Niets op deze Website mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht om gebruik te maken van enige van de Merken die op deze Website worden weergegeven. Ongeoorloofd gebruik van de Merken of andere Inhoud is streng verboden.

U gaat ermee akkoord en erkent dat de Merken niet gebruikt mogen worden in verband met een product of dienst dat/die niet afkomstig is van de Onderneming, op een wijze die waarschijnlijk verwarring zal veroorzaken tussen gebruikers of op enige andere wijze die de Onderneming in diskrediet brengt.

De Onderneming is eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen op en in de Inhoud, waaronder alle auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen, databaserechten en andere intellectuele eigendom die daarbij horen of daarmee verband houden. Alle gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat de Inhoud tot stand is gekomen met besteding van aanzienlijk veel tijd, moeite, geld, creativiteit en andere middelen, en dat de inhoud commercieel waardevolle handelsgeheimen bevat die eigendom zijn van de Onderneming. Alle gebruikers stemmen ermee in om de Inhoud te beschermen tegen onbevoegde bekendmaking of toegang, met behulp van middelen die ten minste net zo gedegen zijn als die welke de gebruiker zelf gebruikt om de eigen vertrouwelijke informatie te beschermen.

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verlangen hetzelfde van de personen die deze Website gebruiken. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven beëindigen wij de toegang tot deze Website van een persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor schending van auteursrecht. Indien u toestemming wenst om deze Website te gebruiken op een wijze die niet door deze Voorwaarden is toegestaan, kunt u ons daartoe een schriftelijk verzoek zenden.

U wordt ook geadviseerd het volgende te bekijken:

Privacy Policy https://nl.ageras.com/privacy-policy

Gebruiksvoorwaarden https://nl.ageras.com/terms-of-service